کلینیک ارتوپدی فنی اندام کار مفتخر است که نخستین مرکز ارتز و پروتز کشور می باشد که اقدام به راه اندازی بخش تحقیق و توسعه نموده است.

اهداف بنیادی در ایجاد این بخش عبارتند از:

انجام ارزیابیهای بالینی در زمینه های مختلف ارتزها و پروتزها

طراحی نمودن ارتزها و پروتزهای جدید

حضور فعال در جلسات و مجامع علمی

یافتن منابع درآمدزای جدید در جهت کمک به بهبود وضعیت اقتصادی مرکز

آگاه نمودن پرسنل فنی کلینیک نسبت به پیشرفتهای جدید و تکنولوژی های روز دنیا

 

نمونه از پژوهشهای اخیر:

مطالعات بالینی بر روی استئوآرتروز و راه حلهای ارتزی آن

مطالعات بالینی بر روی پلنتارفاشیاتیس و راه حلهای ارتزی آن

مطالعات بالینی بر روی دفورمیتی های ستون فقرات و راه حلهای ارتزی آنها

 

نمونه از حضور در جلسات و مجامع علمی:

پیشرفتهای جدید در کنترل پروتزی پس از نقایص مادرزادی اندامها 

 

 
 
 
 
Design by: نرم افزار طراحی و مدیریت پرتال (پورتال) و وب سایت - استارت سایت