کفی­ها و ارتزهای Podiatricپیش ساخته

کفی طبی چرمی

کفی سیلیکونی

هیل پد سیلیکونی

پد بین انگشتی سیلیکونی

کفی طبی چرمی

نام علمی: Leather Medical Insole

عملکرد:

ایجاد وضعیت مناسب برای پا و حفظ بیومکانیک آن

توزیع مناسب فشار در کف پا

حفظ قوس طولی داخلی و خارجی پا

حفظ قوس عرضی پا

تجویز:

درد کف پا

صافی کف پا

متاتارسالژیا

 

کفی سیلیکونی

نام علمی: Silicone 4/4 or 3/4 Insole

عملکرد:

جذب ضربه در هنگام راه رفتن

توزیع مناسب فشارهای کف پایی

کاهش درد در هنگام راه رفتن

تجویز:

بیماران مبتلا به دیابت

پلنتار فاشیاتیس

هیل پد سیلیکونی

نام علمی: Silicone Heel Cup

عملکرد:

بهبود توزیع فشار در زیر پا

جذب ضربه

تجویز:

خار پاشنه

پلنتار فاشیاتیس

پد بین انگشتی سیلیکونی

نام علمی: Silicone Toe Spreader

عملکرد:

کمک به حفظ راستای انگشتان پا

جلوگیری از ایجاد اصطکاک بین انگشتان

کاهش درد ناشی از نماس انگشتان

تجویز:

Bunion، انحراف انگشتان

 

 
 
 
 
Design by: نرم افزار طراحی و مدیریت پرتال (پورتال) و وب سایت - استارت سایت