ارتزهای پیش ساخته ناحیه­ی مچ دست و دست

ارتز کوکاپ(Cock- up Orthosis)

ارتز تامب اسپایکای کوتاهShort Thumb Spica Orthosis) )

اسپیلنت انگشتی

ارتز کوکاپCock- up Orthosis

نام علمی: استاتیک Who

عملکرد:

ساپورت مفصل مچ

حفظ وضعیت فانکشنال دست و مچ و نگه داشتن انگشت شست در وضعیت ابداکشن

جلوگیری از دفورمیتی مچ

تجویز:

بیماران مبتلا به فلج ناقص یا کامل عضلات دست مانند افراد مبتلا به

Claw handو Intrinsic minus hand

ارتز تامب اسپایکای کوتاهShort Thumb Spica Orthosis

عملکرد:

ایجاد محدودیت حرکت در مفصل مچ دست

ایجاد محدودیت حرکت در مفصل کارپومتاکارپ و متاکارپوفانژیال شست

تجویز:

در عارضه De Quervain

اسپیلنت انگشتی ملت

نام علمی: Mallet Finger splint

عملکرد:

ایجاد وضعیت اکستنشن در مفصل DIPانگشت

تجویز:

پارگی تاندون اکستانسوری Distal Phalanxانگشت

آسیب سطوح مفصلی DIP

شکستگی های داخل مفصلی DIP

 
 
 
 
Design by: نرم افزار طراحی و مدیریت پرتال (پورتال) و وب سایت - استارت سایت