ارتزهای پیش ساخته ناحیه گردن و ستون فقرات

کولار نرم(Soft Collar)

کولار فیلادلفیا ((Philadelphia Collar

ژاکت هیلو(Halo Vest)

ارتز Yale

ارتز مینروا((Minerva Orthosis

ارتز سومی ((SOMI Orhtosis

ارتز توراکولومبوساکرال نایت تیلور (Knight Taylor TLSO)

ارتزCash

ارتز جوت

کولار نرم

نام علمی: Soft Cervical Orthosis

عملکرد:

یک وسیله یادآوری کننده برای کاهش حرکات گرم نگه داشتن ناحیه گردنی

ایجاد محدودیت جزئی در حرکات ناحیه گردن بگونه ای که باعث کاهش 26% فلکسیون و اکستنشن و 17% چرخش و 8% خم شدن جانبی می گردد.

تجویز:

اسپاسم عضلات گردنی

آسیب لیگامانی ضعیف

کولار فیلادلفیاPhiladelphia Collar

نام علمی: Hard Cervical Orthosis

عملکرد:

ایجاد محدودیت حرکتی در ناحیه گردنی

ثبات بیشتر با توجه به داشتن پدهای چانه ای و پس سری

فراهم نمودن 30% از فلکسیون و اکستنشن و 44% روتیشن و 66% خم شدن جانبی در گردن

تجویز:

اسپاسم عضلات گردنی

نیمه دررفتگی چرخشی مفصل آتلانتوآگزیال

ژاکت هیلو

نام علمی: Cervical Skeletal Traction Device

عملکرد:

ایجاد کنترل حرکت در سه صفحه

ایجاد 96% کنترل فلکشن و اکستنشن و 99% کنترل چرخش و 96% کنترل خم شدن جانبی در ناحیه گردنی

 

تجویز:

در شکستگی جفرسون(چهار قطعه ای شدن مهره اول گردنی) و پارگی لیگامان ترانسورس

شکستگی دندانه ادونتویید

شکستگی بی ثبات هنگ من

آسیب اکستنشن   C3تا T1

ارتز  Yale(ارتز فیلادلفیای بلند)

نام علمی: Cervicothoracic orthosis

عملکرد:

دارای دو بخش قدامی و خلفی می باشد که از کلا به کمربندی که قسمت تحتانی دنده ها را احاطه نموده است متصل می شود.

ایجاد محدودیت حرکتی بیشتر

دارا بودن دریچه در دو قسمت قدام به منظور انجام Tracheostomyدر بیماران نیازمند می باشد.

تجویز:

آسیبهای فلکشنی  C5تا T1

آسیبهای اکستنشنیC3 تا C5

ارتز مینروا Minerva Orthosis

نام علمی: Cervicothoracic Orthosis

عملکرد:

ایجاد محدودیت 87% در حرکت فلکشن و اکستنشن و 82% چرخش و 49% خم شدن جانبی در ناحیه گردن

تجویز:

درمان: شکستگی C1

شکستگی بی ثبات هنگ من(مهرهC2 روی C3)

ویژگی:

فراهم نمودن ساپورت بیشتر با افزودن استرپ پیشانی

ارتز سومیSomi Orthosis

نام علمی: Sterno-Occipito Mandibular Immobilizer CTO

عملکرد:

ایجاد 72% محدودیت حرکتی فلکشن و اکستنشن در ناحیه گردنی

ایجاد 66% محدودیت خم شدن جانبی گردن

ایجاد 34% محدودیت چرخش گردن

تجویز:

شکستگی بدون جابجایی C1

شکستگی باثبات هنگ من(C2روی C3)

آسیب فلکشن C3تا C5

ویژگی:

قابلیت تنظیم زیاد و ساپورت چانه ای قابل جدا شدن

ارتز توراکولومبوساکرال نایت تیلور

نام علمی: Knight Taylor TLSO

عملکرد:

کنترل فلکشن و اکشتنشن و خم شدن جانبی تنه

افزایش فشار داخل شکمی

کاهش فشار اعمالی بر دیسک مهره ای

تجویز:

فلجهای ناتوان کننده تنه

ایجاد ثبات پس از فیوژن  مهره های ستون فقرات پس از جراحی اسکولیوز

ارتز CASH

نام علمی: Cruciform anterior Spinal Hyperextension

عملکرد:

ازجمله ارتز های فلزی TLSOمی باشد

ایجاد یک سیستم سه نقطه فشار

کنترل فلکشن از  T6 تا L1

ایجاد Hyper Extension  در سمت قدام تنه

افزایش لوردوز کمری

تجویز:

شکستگی های ناحیه توراسیک و توراکولومبار

ویژگی:

سبک وزن، دارای دو مدل می باشد: مدل دارای پد استرنال و مدل دارای زواید پکتورال

ارتز جوت

نام علمی: Jewet Orthosis

عملکرد:

یک ارتز TLSOفلزی با امکان ایجاد سیستم سه نقطه فشار

کنترل فلکشن ازT6  تاL1  در حالیکه اجازه اکستنشن را می دهد.

محدود کردن خم شدن جانبی تنه

ایجاد Hyper Extension  در سمت قدام تنه

افزای لوردوز کمری

تجویز:

شکستگی های ناحیه ThoracicوThoracolumbar

 
 
 
 
Design by: نرم افزار طراحی و مدیریت پرتال (پورتال) و وب سایت - استارت سایت