ارتز های سفارشی ساخت ناحیه­ ی شانه و آرنج

آویز دست

آویز عمودی بازو

بانداژ هشتFigure of 8 Bandage

ارتز تنیس البو / ارتز گلفرز البو

ارتز ابداکشن شانه   Shoulder Abduction Orthosis (airplane Orthosis)

نام علمی: استاتیک SEWO

 

عملکرد:

ساپورت شانه دردناک و یا آسیب دیده

 

تجویز:

محافظت از بافت نرم

جلوگیری از Contracture

اصلاح دفورمیتی

کاهش درد یا بهبود آسیب

آویزعمودی بازو(ساپورت بازو)

نام علمی: Vertical Arm Sling

 

عملکرد:

اعمال نیروی در جهت بالا در بازو

ساپورت نمودن شانه پس از اعمال جراحی

 

تجویز:

آسیب شبکه بازویی

کاهش درد به دنبال کشیدگی ها

نیمه دررفتگی های شانه

Bicipital tendonitis

بانداژ هشتFigure of  8 Bandage

نام علمی:Clavicle Splint

 

عملکرد:

نزدیک نمودن شانه ها به همدیگر

محدود نمودن حرکت استخوان ترقوه

ایجاد پاسچر مناسب برای شانه ها

 

تجویز:

شکستگی استخوان ترقوه

افتادگی شانه

ارتز تنیس البوTennis Elbow Orthosis

ارتز گلفرز البو   Golfer’s Elbow Orthosis

نام علمی: Epicondylar

 

عملکرد:

ممانعت از انقباض  کامل عضله یا اعمال فشار بر روی آن ودر نتیجه تقلیل نیروی اعمالی عضله

ایجاد یک مبدا مجازی برای عضله و کاهش نیروی کششی به محل التهاب در اتصال عضله به استخوان

 

تجویز:

آسیب دیدگی های تاندونی آرنج در ورزشهای تنیس و گلف و کاهش درد در آنها

ارتز سارمینتو

نام علمی: Functional Arm Orthosis

 

عملکرد:

ایجاد فشار در بافت نرم و حفظ راستای بازو

 

تجویز:

شکستگی های ثلث تحتانی استخوان بازو
 
 
 
 
Design by: نرم افزار طراحی و مدیریت پرتال (پورتال) و وب سایت - استارت سایت