کفی ها و Podiatric orthosesسفارشی ساخت

کفی UCBL

کفی فومی

 

کفی UCBL

نام علمی: University of California Biomechanics Laboratory Insert

عملکرد:

مفصل سابتالار را در وضعیت نرمال نگه می دارد.

قوس طولی داخلی را حمایت می کند.

تجویز:

کنترل دفورمیتی های صفحه  Frontalمفصل سابتالار

صافی کف پای Flexible

کفی فومی

نام علمی: Soft Insole

عملکرد:

ایجاد بستری نرم در کف پا

جذب ضربه در زمان راه رفتن

محافظت از بافت آسیب دیده

تجویز:

زخمهای دیابتی

درد کف پا

آسیبهای مفصل مچ پا

 
 
 
 
Design by: نرم افزار طراحی و مدیریت پرتال (پورتال) و وب سایت - استارت سایت