ارتزهای سفارشی ساخت ناحیه هیپ و زانو

ا

آرگو  RGO

ارتز HKAFO

ارتز ابداکشن ران  HIP Abduction Orthosis

استرپ چرخشی Rotation Strap

پاولیک هارنس Pavlik Harness

ارتز اسکاتیش رایت

بریس بلند Long Leg Brace

بریس ویتون

استرپ زانوی Cho-Pat

زانوبند سوئدی

زانوبند

 

ارتز آرگو RGO

نام علمی:  Reciprocating Gait Orthosis

 

عملکرد:

یک ارتز HKAFOمی باشد.

ایجاد راه رفتن دارای Reciprocating

ایجاد فلکشن در یک مفصل ران باعث ایجاد اکستنشن در دیگری می شود.

مانع انجام گرفتن فلکشن همزمان در هر دو مفصل ران می شود.

 

تجویز:

بیماران مبتلا به پاراپلژی

دربیماران مبتلا به تتراپلژی به همراه FES

ارتز HKAFO

نام علمی : Hip Knee Ankle Foot Orthosis

 

عملکرد:

از ترکیب یک KAFOبا شل لگنی و مفصل ران

کاهش انحرافات راه رفتن

فراهم نمودن امکان ایستادن و راه رفتن در بیماران فلج

 

تجویز:

آسیبهای ستون فقرات

Spina Bifida

ارتز ابداکشن ران

نام علمی : HIP Abduction Orthosis

 

عملکرد:

ایجاد وضعیت فلکشن (90 درجه) و ابداکشن قابل تنظیم (40 تا 180 درجه) در مفصل ران

 

تجویز:

DDH

دیسپلازی مفصل ران

دررفتگی مادرزادی ران

استرپ چرخشی

 

نام علمی: Rotation Control HKAFO

 

عملکرد:

ایجاد چرخش در مفصل ران

 

تجویز:

در درمان Anteversionدر سر فمور

کنترل چرخش در مفصل ران کودکان تا زمان رسیدن به سن لازم جهت جراحی

ارتز پاولیک هارنس

نام علمی: Pavlik Harenss

 

عملکرد:

نگه داشتن مفصل ران در فلکشن (90 تا 110 درجه) و ابداکشن (20 تا 30 درجه)

ایجاد 5 تا 8 سانتی متر فاصله مابین زانوها

 

تجویز:

دیسپلازی مفصل ران در نوزادان

دررفتگی و نیمه دررفتگی ران در نوزادان  تا 12 ماه

DDH
 

ارتز اسکاتیش رایت

نام علمی: Atlanta Scottish Rite Orthosis

 

عملکرد:

ایجاد ابداکشن در مفصل ران

از انجام فعالیت های حرکتی بیمار ممانعت نمی کند.

 

تجویز:

درمان DDHو LCPدر کودکانی که تازه شروع به راه رفتن می کنند
 

بریس بلند

نام علمی: Long Leg Brace

عملکرد:

ایجاد ثبات داخلی و خارجی در زانو

ایجاد ثبات قدامی و خلفی در زانو

ایجاد ثبات داخلی و خارجی در مچ

اصلاح Drop Foot

 

تجویز:

فلج اندام تحتانی

ضعف یا فلج عضله کوادریسپس

بی ثباتی داخلی-خارجی (Genu valgum/varum) و قدامی-خلفیدر زانو
 

بریس ویتون

نام علمی: Wheaton KAFO Brace

 

عملکرد:

ایجاد زاویه 90 درجه فلکشن در مفصل زانو

اصلاح گشتاور چرخشی در تیبیا با اعمال گشتاور مناسب بر تیبیا و بدون اعمال گشتاور بر فمور و مفصل ران

تجویز:

Metatarsus Adductus

(Club Foot)پاچنبری مادرزادی

چرخش داخلی تیبیا
 

استرپ زانوی Cho-Pat

 

نام علمی: Ivfrapatellar Strap

 

عملکرد:

این ارتز زانویی بلافاصله پایین پتلا زانو را احاطه می نماید.

به صورت دینامیک در زمان خم شدن و صاف شدن زانو بر روی تاندون نیرو وارد می کند.

کمک به انجام Tracking  پتلا در مسیر حرکتی آن

 

تجویز:

تندونیتیس زانو(Runner’s knee)

بیماری های دژنراتیو زانو
 

زانوبند سوئدی

 

نام علمی: Swedish Knee Cage

 

عملکرد:

ایجاد یک سیستم سه نقطه فشار با کمک دو استرپ قدامی و یک استرپ خلفی

ممانعت از اکستنشن بیش از حد در مفصل زانو

 

تجویز:

Genu Recurvatum
 

زانوبند

نام علمی: Knee Brace

 

عملکرد:

کنترل نمودن حرکات در مفصل زانو با توجه به نوع مفصل و محل قرارگیری پدها

ساپورت مفصل زانو و ممانعت از انجام گرفتن حرکات ناخواسته

 

تجویز:

محافظت از زانو پس از انجام جراحی

آسیب های خفیف ACLوPCLبا تغییر در محل پدها

آرتروز

بی ثباتی های داخلی و خارجی زانو
 
 
 
 
 
Design by: نرم افزار طراحی و مدیریت پرتال (پورتال) و وب سایت - استارت سایت