ارتزهای سفارشی ساخت ناحیه ­ی مچ دست و دست

ارتز  کوکاپ Cock-up Orthosis

ارتز تامب اسپایکی کوتاه Short Thumb Spica Orthosis

ارتز تامب اسپایکا Thumb Spica Orthosis

ارتز کوکاپ Cock-up Orthosis

اسپلینت مچی Resting

ارتز-کوکاپ دینامیکDynamic Cock-up Orthosis

اسپلینت Knuckle Bender

اسپلینت Pan

ارتز اولنار دیویشن کف دست Ulnar Deviation Orthosis

ارتز اسپایدر دست

ارتز اولنار گاتر

اسپیلنت وین پریWynn-perry

اسپیلنت انگشتی ملت

اسپیلنت سه نقطه فشار

اسپیلنت Joint Jack

 

ارتز کوکاپCock- up Orthosis

نام علمی: استاتیک Who

عملکرد:

ساپورت مفصل مچ

حفظ وضعیت فانکشنال دست و مچ و نگه داشتن انگشت شست در وضعیت ابداکشن

جلوگیری از دفورمیتی مچ

تجویز:

بیماران مبتلا به فلج ناقص یا کامل عضلات دست مانند افراد مبتلا به

Claw handو Intrinsic minus hand

ارتز تامب اسپایکای کوتاهShort Thumb Spica Orthosis

عملکرد:

ایجاد محدودیت حرکت در مفصل مچ دست

ایجاد محدودیت حرکت در مفصل کارپومتاکارپ و متاکارپوفانژیال شست

تجویز:

در عارضه De Quervain


ارتز تامب اسپایکاThumb Spica Orthosis

 

عملکرد:

ایجاد محدودیت حرکت در مفصل مچ دست

ایجاد محدودیت حرکت در مفصل کارپومتاکارپ و متاکارپوفالانژیال شست

تجویز

در عارضه De Quervain

 


اسپیلنت مچی Resting

نام علمی : Volar Wrist Hand Stabilizer

عملکرد:

ایجاد وضعیت فانکشنال برای مچ و دست

مقدور ساختن فلکشن در مفاصل MP

تجویز:

آرتریت روماتوئید

پیچ خوردگی های مچ دست

شکستگی های ساعد و مچ

سندروم تونل کارپال

ساپورت مچ پس از اعمال جراحی

 

 

 

ارتز کوکاپ دینامیکDynamic cock-up Orthosis

نام علمی: دینامیکWho

عملکرد:

کمک به اکستنشن مچ و مفاصل متاکارپ و فالانژیال

تجویز:

آسیب عصب رادیال

ضعف اکستانسورهای مچ و انگشتان

ارتز Knuckle Bender

عملکرد:

کمک به انجام گرفتن فلکشن در مفاصل MP

تجویز:

اصلاح وضعیت intrinsic minus  پس از آسیب های عصبی

جلوگیری از ایجاد کانترکچر در اکستانسورها

اسپیلنت Pan

نام علمی: Volar Wrist Hand Orthosis

عملکرد:

ایجاد وضعیت مناسب برای مچ دست، شست و انگشتان

یک اسپلینت شبانه و پسیو می باشد

تجویز:

حفظ طول تاندون ها پس از اعمال جراحی

ایجاد فضای بین انگشتان پس از سوختگی ها

اسپیلنت اولنار دیویشن کف دست

نام علمی: Ulnar Deviation Orthosis (hand-Based)

عملکرد:

ساپورت مفاصل MP

اعمال نیرو در جهت اکستنشن و رادیال دیویشن در انگشتان

تجویز:

مراحل حاد آرتریت روماتویید به منظور کاهش درد و جلوگیری از بدتر شدن دفورمیتی

پس از انجام اعمال جراحی در مفاصل MP (Synovectomyو Implant Resection Arthroplasty)

ارتز اسپایدر دست

نام علمی: Dynamic Extenesion Wrist Hand Orthosis

عملکرد:

ایجاد وضعیت اکستنشن در مچ و در مفصل انگشتان

فراهم نمودن امکان انجام آپوزیشن در دست

تجویز:

آسیب عصب رادیال

ضعف عضلات اکستانسور مچ و انگشتان

پس از اعمال جراحی در مفاصل متاکارپوفالنژیال

ارتز اولنار گاتر

نام علمی: Ulnar Gutter Orthosis

عملکرد:

احاطه نمودن 180 درجه از محیط دور ساعد و مچ در سمت اولنار

ایجاد وضعیت مناسب برای مچ دست در زمان استراحت

تجویز:

سندروم تونل اولنار De Quervain's tenosynovitis

سندروم تونل کارپال

اسپیلنت وین پری

نام علمی: Ulnar Nerve Palsy Splint

عملکرد:

محدود نمودن اکستنشن در مفصل MP

انتقال دادن نیروی اکستنسورهای MP به مفاصل  IP

فراهم نمودن امکان فلکشن کامل در دو انگشت حلقه و کوچک دست

تجویز:

آسیب عصب اولنار

جلوگیری از ایجاد flexion contractureدر دو انگشت انتهایی

اسپیلنت انگشتی ملت

نام علمی: Mallet Finger splint

عملکرد:

ایجاد وضعیت اکستنشن در مفصل DIPانگشت

تجویز:

پارگی تاندون اکستانسوری Distal Phalanxانگشت

آسیب سطوح مفصلی DIP

DIPشکستگی های داخل مفصل

اسپیلنت سه نقطه فشار

نام علمی: Progressive Extension Splint

عملکرد:

کمک به ایجاد اکستنشن در مفاصل PIPو DIP

اعمال نیروی دینامیک قابل تنظیم

تجویز:

مقابله با نیروی فلکسوری در مفاصل انگشتی

اسپیلنت Joint jack

نام علمی:Dynamic Progressive Extension Splint

عملکرد:

اعمال فشار تدریجی و قابل تنظیم بر مفصل

تجویز:

وجود Flexion Contractureدرمفصل PIP
 
 
 
 
Design by: نرم افزار طراحی و مدیریت پرتال (پورتال) و وب سایت - استارت سایت