ارتزهای سفارشی ساخت ناحیه­ ی تنه و ستون فقرات

بادی ژاکت Body Jacket

ارتز اسکولیوزی TLSO

ارتز میلواکی

بریس بهرامیان

بادی ژاکت Body Jacket

نام علمی: Circumferential TLSO

عملکرد :

کنترل حرکات فلکشن و اکستنشن و حرکات چرخشی و خم شدن جانبی تنه

تجویز:

درمان قوسهای پایین تر  از T8در اسکولیوز

شکستگیهای بی ثبات تنه

ارتز اسکولیوزی TLSO

نام علمی: Scoliosis Low Profile TLSO

عملکرد:

ایجاد سیستم سه نقطه و چهار نقطه فشار در جهت اعمال نیرو بر قوس ستون فقرات

معمولاً در قوس هایی که Apexآنها زیر T7-8باشد به کار برده می­ شود.

دارای ظاهر زیباتر نسبت به ارتز میلواکی

تجویز

دفورمیتی اسکولیوز در ستون فقرات

 

ارتز میلواکی

نام علمی: CTLSO

عملکرد :

جلوگیری از انجام حرکات ناخواسته در ستون فقرات

افزایش ثبات ستون فقرات با کنترل نمودن انتهای تحتانی و فوقانی ستون فقرات

اعمال نیروی مناسب جهت اصلاح دفورمیتی ستون فقرات با کمک پد های جانبی و توراسیک

نگه داشتن سر در راستای مرکز ثقل بدن

تجویز :

درمان ارتزی کایفوز و اسکولیوز

شکستگی های ستون فقرات

 

Description: Milwaukee Orthosis

بریس بهرامیان

نام علمی: Antiscoliotic TLSO

عملکرد:

بریس بهرامیان دارای نقشهای correctiveو supportiveمی­باشد و پس از قالبگیری از بدن بیمار در وضعیت ایستاده، به صورت Custom madeساخته می­شود. این بریس به دو شکل ترموستی و ترموپلاستیکی و با استفاده از ورقهای پلی اتیلن(PE)و پلی پروپیلن(PP)تهیه و ساخته می­شود. باز و بسته شدن بریس از طریق شکافی که در دیواره قدامی آن است انجام می­شود. اسا عملکردی آن اعمال نیروی اصلاحی تعادل بر قوسهای ستون فقرات می­باشد. بریس بهرامیان یک بری شبانه می­باشد و در طول شب بیمار از آن استفاده می­نماید. این بریس از طریق قسمت فوقانی ساختار خود از چرخش تنه ممانعت می­نماید.

تجویز

درمان ارتزی کایفوز و اسکولیوز

ساپورت تنه در موارد وجود بی ثباتی

 

 

 
 
 
 
Design by: نرم افزار طراحی و مدیریت پرتال (پورتال) و وب سایت - استارت سایت