ارتز های سفارشی ساخت ناحیه­ ی شانه و آرنج

ارتز ابداکشن شانهShoulder Abduction Orthosis))

ارتز Gun Slinger

ارتز سارمینتو Sarmiento Orthosis) )

ارتز دینامیک آرنج(Dynamic Elbow Orthosis)

ارتز ابداکشن شانه   Shoulder Abduction Orthosis (airplane Orthosis)

نام علمی: استاتیک SEWO

عملکرد:
ساپورت شانه دردناک و یا آسیب دیده

تجویز:
محافظت از بافت نرم
جلوگیری از Contracture
اصلاح دفورمیتی
کاهش درد یا بهبود آسیب

ارتز Gun Slinger

نام علمی: استاتیکSEO

عملکرد:

ساپورت شانه دردناک و یا آسیب دیده

تجویز:

آسیب های شبکه بازویی

سوختگی های ناحیه آگزیلا

ارتز سارمینتو

نام علمی: Functional Arm Orthosis

عملکرد:

ایجاد فشار در بافت نرم و حفظ راستای بازو

تجویز:

شکستگی های ثلث تحتانی استخوان بازو

ارتز دینامیک آرنج Dynamic Elbow Orthosis

 

عملکرد:

حفظ وضعیت مناسب در ناحیه بازو و ساعد

ایجاد ثبات چرخشی داخلی –خارجی در ساعد و آرنج

محدود کردن فلکشن یا اکستنشن در آرنج و یا هردو

تجویز:

بعد از تروما یا جراحی یا بعد از برداشتن گچ در شکستگی های باثبات

جلوگیری از ایجاد Contracture

سندروم تونل کوبیتال

شکستگی Olecranon

سوختگی های ناحیه آرنج

 
 
 
 
Design by: نرم افزار طراحی و مدیریت پرتال (پورتال) و وب سایت - استارت سایت